Kommunen skal

Kommunens Forpligtigelser

Kommunen har forpligtigelser, som den skal overholde. Her er der bl.a. tale om Lovgivningen i form af de forvaltningsretlige sagbehandlingsregler. 

 

 

 

Hvilke regler SKAL kommunen overholde?

 

De forvaltningsretlige sagbehandlingsregler.

 

Når du henvender dig til kommunen for at få hjælp, uanset hvilken form for hjælp, der måtte være tale om, så er der nogle helt basale retningslinjer, som kommunen SKAL overholde:

De SKAL sørger for at råde og vejlede dig, og sende dig i den rigtige retning, altså henvise dig til den afdeling i forvaltningen, som kan hjælpe dig.

 

Dette står i både Forvaltningsloven og Retsikkerhedsloven:

 

Forvaltningslov (Forvaltningsloven)

Nr. 571 af 19. december 1985

Justitsministeriet

Jf. lovbek. nr. 433 af 22. april 2014

Kapitel 3

Vejledning og repræsentation m.v.

 

 • § 7. En forvaltningsmyndighed skal i fornødent omfang yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde.
 • Stk. 2. Modtager en forvaltningsmyndighed en skriftlig henvendelse, som ikke vedrører dens sagsområde, videresendes henvendelsen så vidt muligt til rette myndighed.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Nr. 453 af 10. juni 1997

Socialministeriet

LF 228 96/97

Jf. lovbek. nr. 1052 af 8. september 2015

 

Kapitel 2

Borgeren

 • § 5. Kommunalbestyrelsen skal behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning, herunder også rådgivning og vejledning. Kommunalbestyrelsen skal desuden være opmærksom på, om der kan søges om hjælp hos en anden myndighed eller efter anden lovgivning

 

Så hvis du henvender dig til Kommunen, og de siger til dig, at de kan de ikke hjælpe dig,, så henvis til Forvaltningslovens §7 og §7 stk. 2. Samt Retssikkerhedslovens § 5.

 

Derudover er der særregler (Lex Specialis) for råd og vejledning i Lov om Aktiv Social Politik og Lov om Social Service, så hvis du er bekendt med, at det er disse lovgivninger der søges hjælp efter, så skal der henvises til deres råd og vejledningsforpligtigelse efter disse lovgivningers paragraffer:

Lov om aktiv socialpolitik

Nr. 455 af 10. juni 1997

Beskæftigelsesministeriet

LF 230 96/97

Jf. lovbek. nr. 468 af 20. maj 2016

 

Kapitel 3

Vejledning og opfølgning

 

Vejledning

 

 • § 7. Når en person søger om hjælp, skal kommunen straks vurdere, om der er behov for at yde vejledning om, hvordan den pågældende så vidt muligt ved egen hjælp kan klare øjeblikkelige eller kommende økonomiske problemer.
 • Stk. 2. Vejledningen kan bestå i oplysninger om, hvordan den pågældende kan forbedre mulighederne for arbejde eller uddannelse

Lov om social service

Nr. 573 af 24. juni 2005

Socialministeriet

LF 38 04/05 (2. samling)

Jf. lovbek. nr. 1284 af 17. november 2015

 

Kapitel 3

Kommunens rådgivning

 

 • § 10. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at enhver har mulighed for at få gratis rådgivning. Formålet med rådgivningen er at forebygge sociale problemer og at hjælpe borgeren over øjeblikkelige vanskeligheder. På længere sigt er formålet at sætte borgeren i stand til at løse opståede problemer ved egen hjælp. Rådgivningen kan gives særskilt eller i forbindelse med anden hjælp efter denne eller anden lovgivning.
 • Stk. 2. Rådgivningen skal kunne gives som et anonymt og åbent tilbud.
 • Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med rådgivningen være opmærksom på, om den enkelte har behov for anden form for hjælp efter denne eller anden lovgivning.
 • Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde rådgivning om valg af hjælpemidler og forbrugsgoder samt instruktion i brugen heraf. Opgaven kan varetages i samarbejde med andre kommuner.
 • § 12. Kommunalbestyrelsen skal sørge for tilbud om gratis rådgivning til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet om rådgivning skal også omfatte opsøgende arbejde.
 • Stk. 2. Opgaverne efter stk. 1 kan varetages i samarbejde med andre kommuner

Retsprincipperne

Retsprincipperne, foreskriver ligeledes regler, som kommunerne SKAL overholde.

 

Undersøgelsesprincippet/officialprincippet

•Myndigheden har ansvaret for, at en sag er tilstrækkelig oplyst, før der træffes afgørelse

•Retssikkerhedsloven § 10: Myndigheden har ansvaret for, at sager, der behandles efter denne lov, er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at myndigheden kan træffe afgørelse

•Initiativet ligger hos myndigheden

•Myndigheden skal påse, at sagen er ”tilstrækkeligt” oplyst; dvs. at der er et forsvarligt oplysningsgrundlag i forhold til at træffe en korrekt afgørelse

•Samtidig: Der må ikke ske overoplysning af sagen

 

Hurtighedsprincippet

•Hurtighedsprincippet handler om, hvor hurtigt en given sag kan behandles.

•Jo flere oplysninger, der skal tilvejebringes, desto længere sagsbehandlingstid. Men uanset sagstype skal kommunerne bestræbe sig på kortest mulig sagsbehandlingstid.

•Borgerens spørgsmål om hjælp skal behandles så hurtigt som muligt (Retssikkerhedsloven § 3, stk. 1)

•Myndigheden skal fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet (Retssikkerhedsloven § 3, stk. 2)

Legalitetsprincippet

•Legalitetsprincippet indebærer, at myndighedens sagsbehandling (virksomhed) ikke må stride imod lovgivningen, og at denne sagsbehandling skal have hjemmel i lov eller dertil svarende retskilde.

•Et absolut krav om lovmæssig forvaltning

•Afgørelser skal have hjemmel i en anerkendt retskilde.

•Jo mere indgribende, jo sikrere hjemmel – dvs. jo mindre fortolkningsrum.

•Lighedsprincippet

•Der må hverken forekomme direkte eller indirekte forskelsbehandling.

•Forvaltningsmyndighederne er således underlagt et krav om, at der ikke må gøres forskel på ensartede tilfælde.

•Ingen må vilkårligt eller uden tilstrækkelig grund underkastes en anden behandling end andre borgere.

•Alle lige tilfælde skal behandles lige (”lighed for loven”), og der skal være saglige grunde til at gøre forskel.

Proportionalitetsprincippet

•Proportionalitetsprincippet indeholder et krav om, at der er et rimeligt forhold mellem på den ene side det mål, der ønskes opnået, og på den anden side de midler, som anvendes.

•Forvaltningen skal vælge den mindst indgribende reaktion eller foranstaltning når den har valget mellem flere, som er egnede til at opnå målet.

•Myndigheden må ikke gå videre, end det er nødvendigt (nødvendighedskravet).

Retssikkerhedsprincippet

•Der er tale om et overordnet princip - et værdisæt der legitimerer retsstaten.

•Retssikkerhed betyder, at borgerne får de ydelser, de har krav på efter lovgivningen, mens borgerne ikke pålægges andre pligter end dem, der efter lovgivningen er hjemmel til at pålægge dem. (Udtalt af tidl. Ombudsmand Lars Nordskov Nielsen)

•Forudsigelighed og gennemskuelighed som nøglebegreber

•Forbud mod magtfordrejning

•Myndigheden må ikke benytte sin magt (sine beføjelser) til at opnå andre formål end dem, som lovgivningsmagten har ønsket realiseret.

•Myndigheden må kun lægge saglige hensyn og kriterier til grund for sin afgørelse. Forbud mod at forfølge et ulovligt formål. Herudover skal forvaltningen inddrage alle relevante saglige hensyn i sin afgørelse.

•Usaglige hensyn kan f.eks. være:

•Politiske/personlige holdninger

•Personlige relationer

•Race, tro mv.

•Magtfordrejning har især betydning ved skønsudøvelsen.

Helhedsvurdering:

•Retsikkerhedsloven §§ 5 – 8:

•Forpligter til helhedsvurderinger

•Forpligter til at kunne henvise til muligheder udenfor den sociale lovgivning, fx sundhedslovgivning eller frivillige organisationer

•§ 5a forpligter til en hurtig vurdering i specifikke situationer

•§§ 6 - 7 forpligter til tidlig samlet vurdering af behov

•Opfølgningen efter § 7 er oftest reguleret af de særlige regler f.eks. i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats

•§ 7 a forpligter til vurdering af eventuelle fremtidige tiltag senest 2 uger før en erhvervsrettet foranstaltning hører op

 

Pligten til helhedsvurdering Indebærer bl.a.:

•At sagsbehandleren skal være opmærksom på, om mere end én lovbestemmelse vil kunne bringes i anvendelse på den hjælp, borgeren ansøger om

•Eksempel: En borger, der ansøger om hjælp til indskud i forbindelse med flytning til en bolig

•Her skal ansøgningen vurderes både i henhold til Aktivlovens § 85 og § 81 og (hvis der er tale om en almen bolig) i henhold til boligstøtteloven.

•Hvis borgeren er handicappet og dette er grund til flytningen, kan hjælp efter servicelovens desuden være relevant

•At kommunen skal forholde sig til andre ydelser end den konkrete hjælp, borgeren søger om

•At den samlede hjælp skal ydes og tilrettelægges ud fra borgerens samlede situation

 

 

 

Følg

Socialhjaelp.dk