Bisidder/ Partsrepræsentant

Bisidder eller

Partsrepræsentant

Har du en sag hos kommunen, hvor du ikke lige har modet på,at tage til indkaldte møder alene, fordi du ikke føler dig forstået, lyttet til eller bare behandlet ordenligt, eller du føler dig usikker og utryk, eller kan du slet ikke overskue at skulle forholde dig til kommunen, så har du to muligheder:

 

  • Bisidder.
  • Partsrepræsentant.

 

Det kan være angstprovokerende at mødes med kommunen

Men der er støtte, opbakning og hjælp at hente, da du har ret til at måtte medbringe en, eller flere bisiddere, eller en partsrepræsentant, således at du ikke føler du er alene. Ligeledes kan begge parter stille spørgsmål, som du måske ikke lige tænker over, men kan også være ekstra øre, eller den som beder om en "time out" hvis mødet bliver for meget, af den ene eller anden årsag.

Hvad siger loven:

Forvaltningslovens §8:

§ 8. Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre. Myndigheden kan dog kræve, at parten medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., gælder ikke, hvis partens interesse i at kunne lade sig repræsentere eller bistå findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, eller hvor andet er fastsat ved lov.

Forskellen på en partsrepræsentant og en Bisidder Det kan være svært at finde ud af hvad forskellen er på en bisidder og en partsrepræsentant, hvad de må og ikke må, derfor er det opsat i nedestående skema, så det bliver synligt hvor i foreskellen består.

OPGAVER M.V.

BISIDDER

PARTSREPRÆSENTANT

Deltage i møder

Ja - men borgeren skal være tilstede

Ja - også uden deltagelse af borgeren

Føre ordret for borgeren

Ja - men kun i det omfang det er aftalt med borgeren

Ja - partsrepræsentanten kan utale sig på vegne af borgeren

Få møde udsat pga. sygdom

Ja - et møde vil normalt kunne blive udsat, hvis bisidderen er syg, men det er op til myndigheden at bestemme

Ja - når partrepræsentanten er syg, skal et møde udsættes

Få forlænget partshøringsfrist ved anmodning

Nej - normalt vil en kommune ikke forlænge partshøringsfristen, for at give borgeren tid til at drøfte sagen med en bisidder

Ja - kommunen bør forlænge partshøringsfristen, så den pågældende og borgeren kan få drøftet sagen igennem

Fremsende breve m.v. til kommunen, komme med skriftelige bemærkninger til breve m.v.

Ja - en bisidder kan godt, efter aftale med borgeren, fremsende breve med kommentare m.v. til kommunen

Ja - en partsrepræsentant kan på ligefod med borgeren fremsende breve m.v til kommunen

Modtage breve fra kommunen

Nej- normalt skal borgeren selv sende kopi af breve til bisidderen

Ja - kommunen skal sende breve f.eks. med en afgørelse til partsrepræsentanten og evt. til borgeren også

Træffe beslutninger om klage og fremsende klage

Nej - kun i fællesskab med borgeren

Ja - normalt i samarbejde med borgeren

Ophør

Borgeren kan til enhver tid bringe samarbejdet med en bisidder til ophør

Borgerne kan, til enhver tid, bringe et samarbejde med en partsrepræsentant til ophør. Myndighederne skal orienteres om, at samarbejdet er ophørt

Følg

Socialhjaelp.dk